Lagar och förordningar för hjärtstartare i Sverige

Hjärtstartare har blivit alltmer förekommande i det svenska samhället. Dessa livräddande enheter, även kända som defibrillatorer, kan vara skillnaden mellan liv och död vid hjärtstopp. I Sverige finns det specifika lagar och föreskrifter som reglerar användningen av hjärtstartare. Nedan beskriver vi dessa regler och vilka skyldigheter de medför för innehavare och användare av hjärtstartare.

Föreskrifter och förordningar

Enligt svensk lagstiftning omfattas hjärtstartare av medicintekniska produkter och regleras därför av Läkemedelsverket, som ansvarar för att upprätthålla säkerheten för dessa produkter. Föreskrifter för medicintekniska produkter innehåller bestämmelser om bland annat spårbarhet, utformning och funktion.

Förordningen om medicintekniska produkter

Förordningen (1993:584) om medicintekniska produkter är den lag som reglerar hjärtstartare i Sverige. Enligt förordningen ska hjärtstartare uppfylla vissa krav på säkerhet och prestanda innan de får användas. Lagen ställer bland annat krav på att hjärtstartare ska vara CE-märkta, vilket innebär att de uppfyller de grundläggande kraven i direktivet om medicintekniska produkter inom EU.

Skyldigheter för innehavare av hjärtstartare

Det finns inga krav eller regelverk som är tvingande för innehavare av hjärtstartare. Däremot finns det starka rekommendationer:

  • Anskaffa en hjärtstartare som uppfyller kraven i lag och förordning. Hjärtstartaren ska vara CE-märkt.
  • Säkerställ att hjärtstartaren är funktionstestad och att elektroderna och batteriet har giltighetsdatum. Hjärtstartaren ska funktionstestas minst en gång per år.
  • Placera hjärtstartaren på en tillgänglig plats där den kan användas av allmänheten och där den är lätt att hitta och komma åt.
  • Märk hjärtstartaren med en skylt som anger att den är tillgänglig för allmänheten.
  • Registrera hjärtstartaren i Hjärtstartarregistret så att allmänheten kan hitta den.
  • För register över utrustningen. Detta inkluderar att hålla reda på serienummer som är levererat med hjärtstartaren samt att säkra att underhåll, som byte av batteri och elektroder, genomförs regelbundet.

Användning, tillgänglighet och placering av hjärtstartare

Det finns ingen lagstiftning som specifikt reglerar placering av hjärtstartare i Sverige. I stället uppmuntras organisationer, företag och kommuner att själva bedöma behovet och se till att hjärtstartare är lättillgängliga där människor samlas. På Svenska HLR rådets hemsida finns rekommendationer för var hjärtstartare ska placeras. Där kan man även registrera sin hjärtstartare i Sveriges Hjärtstartarregister så att de blir synliga för allmänheten och räddningstjänsten.

Utbildning och standarder

Ägaren, eller den som har ansvar för lokaler där hjärtstartare finns tillgängliga, är inte skyldig enligt lag att säkerställa utbildning i användning av hjärtstartare. Dock är det starkt rekommenderat att personalen, eller de som ofta vistas i lokalerna, får utbildning för att kunna bistå vid insatser om det behövs.

För att säkerställa att hjärtstartare används korrekt och effektivt, har standarden “Hjärtsäker zon” tagits fram. Denna standard innefattar rekommendationer för utbildning och placering av hjärtstartare. Att följa standarden är inte ett juridiskt krav, men det kan ge en indikation på att en arbetsplats eller offentlig plats har en hög nivå av beredskap för hjärtstopp.

Reglering av försäljning och service

Leverantörer av hjärtstartare är skyldiga att följa de regelverk som finns för medicintekniska produkter. Detta inkluderar krav på att produkten är säker att använda och att den uppfyller den prestanda som tillverkaren uppger. Leverantörerna är även skyldiga att informera kunder om hur hjärtstartaren ska användas och hur den ska underhållas.

Tillsyn och sanktioner

Tillsyn över efterlevnaden av dessa lagar och förordningar utövas av Läkemedelsverket. Myndigheten har rätt att besluta om återkallelse av en produkt om den inte uppfyller säkerhetskraven. Vidare kan myndigheten vid behov utfärda böter eller andra sanktioner till de som inte följer lagstiftningen.

Sammanfattning

Lagar och förordningar kring hjärtstartare i Sverige är avsedda att säkerställa att dessa viktiga enheter är säkra att använda och tillgängliga där de behövs. Innehavare av hjärtstartare har ett ansvar att upprätthålla utrustningen och se till att den är användbar vid nödsituationer. Genom att följa de lagar och föreskrifter som finns, kan hjärtstartare fortsätta att rädda liv över hela landet.Kontakta oss för mer information eller offert på Hjärtstartare

Offert och Information